วิสัยทัศน์: มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันหลักที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ค่านิยมองค์การ: ซื่อสัตย์ จริงใจ โปร่งใส ยุติธรรม และภักดีต่อองค์กร
ปรัชญา: ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม
ปณิธาน: พัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เป็นแหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจำกัดจำนวน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม
ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

ที่ปรึกษา สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
s
ว่าที่พันตรี ดร.โยธิน ไพรพนานนท์

ที่ปรึกษา สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
สังกัด
: สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
s


1. นายวิวัฒน์ ชื่นคลัง

ประธาน สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
สังกัด : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2. ว่าที่ร้อยเอกชัยยงค์ ตากิ่มนอก

รองประธานคนที่ 1 สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง : -
สังกัด : กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3. นายสิทธิศักดิ์ ศรีวนาภิรมย์

รองประธานคนที่ 2 สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา
สังกัด : กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4. นายสุบิน ทองดีเจริญ

เลขาธิการ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่และกิจการพิเศษ
สังกัด : กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

5. นายสถาพร สะราคำ

รองเลขาธิการ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

6. นางอัมพรพรรณ ชูอรุณ

เหรัญญิก สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฎิบัติการ
สังกัด : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7. นายวัตรชลาพร จูมศรีราช

นายทะเบียน สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ
สังกัด : กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8. ดร.เทอดพงศ์ นราทิพย์

ปฏิคม สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9. นายสามารถ จิตมั่น

ประชาสัมพันธ์ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ
สังกัด : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
f
10. นายณรงค์ กำเนิดเรือง

คณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สังกัด : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
11. นายรชฏ ศรีรัตนกูล

คณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด : กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12. นายภูมิพัฒน์ ศิริพลานนท์

คณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
สังกัด : กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
13. นายวรเดช อิทธิภานุรังกุล

คณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สังกัด : สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
14. นางธันยมัย หาลาภ

คณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
15. นายณัฎฐ์วรภัทร์ สนาน้อย

คณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่ง : -
สังกัด : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
16. นายวงษ์ลิขิต คีรีมังคละ

คณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่ง : -
สังกัด : กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
17. นายประพจน์ สมรรถไท

คณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่ง : สถาปนิก ปฏิบัติการ
สังกัด : กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
18. นายจิระพงศ์ สลักถ้วนถี่

คณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ
สังกัด : กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
19. รอการสรรหาใหม่คณะนิติศาสตร์ - คณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง : -
สังกัด : - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
20. นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท

คณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
21. นางสาวรุ่งนภา โลเกศเสถียร

คณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริการการศึกษา
สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
22. ว่าที่ร้อยตรีฉลวย กรีฑาเวช

คณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัตการ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
23. นางสาวปานนรี เอกภูมิ คณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ (หัวหน้างานบริหารและธุรการ)
สังกัด : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
24. นายทรงสิทธิ์ ฆารสินธุ์ คณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง : -
สังกัด : สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
25. นายศิริเลิศ ปูชนียกุล คณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง : -
สังกัด : สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
26. นายณรงค์ศักดิ์ ภู่อร่าม คณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง : -
สังกัด : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
27. นางสาวภวิตรา พวงนาค

คณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
28. นางวราภรณ์ เหมกุล

คณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ (หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่)
สังกัด : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
29. นายอภิภู ชาติดำรงค์

คณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
30. นางสาวธิดาวัลย์ ศรีธรรมรัตน์

คณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (หัวหน้างานบริหารและธุรการ)
สังกัด : คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
31. ว่าที่เรือเอกธงทิว ปฏิสังข์

คณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน หัวหน้างานนโยบายและแผน-รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันภาษา
สังกัด : สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
32. นางสุจินดา สุวรรณ

คณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ (ทำหน้าที่หัวหน้างานบริหารและธุรการ)
สังกัด : สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง